Voorwaarden

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ciro die gelden voor MijnCiro.nl. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van MijnCiro.nl. Door MijnCiro.nl te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Ciro heeft het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen en om instemming te vragen. Ciro zal een bericht over de wijziging op de website van Ciro en MijnCiro.nl plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via de website van MijnCiro.nl. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in MijnCiro.nl aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

MijnCiro.nl

Ciro biedt patiënten via MijnCiro.nl toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van Ciro. MijnCiro.nl biedt daarnaast de mogelijkheid aan patiënten voorafgaand aan het bezoek aan Ciro (in het geval van het Slaapcentrum) vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. MijnCiro.nl geeft patiënten ook de mogelijkheid om aankomende en historische afspraken in te zien (in het geval van het Slaapcentrum).

De diensten van Ciro zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van MijnCiro.nl kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan Ciro stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder MijnCiro.nl) aan patiënten zonder dat Ciro in staat is om patiënten daar voorafgaand over te waarschuwen.

Privacy

Ciro behandelt de persoonsgegevens van haar patiënten op MijnCiro.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Ciro conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het Burgerlijk Wetboek (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en overige geldende wet- en regelgeving. Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in onderliggende systemen (zoals het elektronisch patiëntendossier) die via dit patiëntenportaal aan de betreffende patiënt ter beschikking worden gesteld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

MijnCiro.nl voldoet aan hoge veiligheidseisen op het gebied van privacybescherming conform de geldende wet- en regelgeving. De inhoud van dit patiëntenportaal is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden kunnen optreden bij het gebruik van deze website of dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig is. Op geen enkele wijze kan Ciro aansprakelijkheid aanvaarden jegens wie dan ook. Getoonde en geregistreerde informatie is afkomstig van diverse zorgprofessionals van Ciro. Mocht u over bepaalde gegevens vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke zorgprofessional bij dit onderwerp.

 

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

1. Toegang tot MijnCiro.nl wordt alleen verstrekt aan patiënten vanaf 18 jaar die zijn ingeschreven bij Ciro met een geverifieerd BSN.

2. Toegang tot MijnCiro.nl is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt.

3A. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot de volledige omgeving van MijnCiro.nl als ze zijn ingeschreven als patiënt bij Ciro op basis van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs) en een BSN.

3B. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot MijnCiro.nl wanneer zij beschikken over een e-mailadres vanwege de inloglink en mobiele telefoon vanwege de sms-verificatie.

4. Patiënten hebben altijd het recht om de toestemming voor de toegang tot MijnCiro.nl in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot MijnCiro.nl zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt. Wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van Ciro bewaard.

5. Als binnen Ciro bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt Ciro de toegang tot MijnCiro.nl voor deze patiënt.

6. Ciro beëindigt de toegang tot MijnCiro.nl alleen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.

7. Ciro behoudt zich het recht om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door patiënten of anderen, wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot MijnCiro.nl te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten zoals ID, etc.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot MijnCiro.nl

8. Patiënten verplichten zich hun inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënten zijn aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van hun inloggegevens gebruikmaken, met of zonder hun toestemming of wetenschap.

9. Patiënten staan er voor in dat ze bevoegd zijn om MijnCiro.nl te gebruiken. Patiënten zijn verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van MijnCiro.nl.

10. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via MijnCiro.nl, bijvoorbeeld op de eigen computer dan wel het internet. Ciro is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook zijn patiënten zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënten dienen incidenten waarbij vermoed wordt dat iemand anders toegang heeft via MijnCiro.nl tot hun gegevens (dossier) of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden aan Ciro.

11. Patiënten zijn volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van MijnCiro.nl. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Patiënten vrijwaren Ciro voor aansprakelijkheid in het verband met door hen geleden schade naar aanleiding van de toegang tot MijnCiro.nl.

12. Deelname aan MijnCiro.nl betekent nadrukkelijk niet dat patiënten toestemming geven tot het gebruik van medische gegevens voor statistische overzichten en/of wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor dient aparte toestemming te worden gevraagd aan de patiënt.

13. Patiënten gebruiken in hun communicatie in MijnCiro.nl (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten) geen ongepaste taal, onwaarheden of misleidende informatie.

14. Patiënten gebruiken de functionaliteiten in MijnCiro.nl in overeenstemming met het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënten voeren geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van MijnCiro.nl of Ciro te omzeilen. Patiënten wissen geen gegevens. Patiënt zullen het gebruik door andere patiënten van MijnCiro.nl niet beperken of remmen. Patiënten voeren geen andere acties uit die op enige andere wijze onrechtmatig zijn tegenover Ciro of een derde.

16. Patiënten zijn zich ervan bewust dat Ciro op het gebruik van MijnCiro.nl toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor de patiënt tot MijnCiro.nl.

Verplichtingen van Ciro

17. Ciro verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnCiro.nl voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert Ciro niet dat MijnCiro.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

18. Ciro verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnCiro.nl veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat Ciro passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.

19. U kunt zien dat u gebruik maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met: https:// begint in plaats van een http://, bevindt de pagina zich op een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met Ciro door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw browser, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje in uw browser voor meer informatie.

20. Ciro spant zich in om informatie op MijnCiro.nl zo volledig, juist en accuraat mogelijk aan te bieden.

21. Ciro biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding van uw computer naar MijnCiro.nl. Ciro verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van MijnCiro.nl. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen

22. Ciro is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnCiro.nl, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

23. MijnCiro.nl biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van Ciro vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Ciro heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Copyright

24. De op MijnCiro.nl getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Ciro of in licentie bij de opdrachtgever van de webomgeving.

Slotbepaling

In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist Ciro.

Vragen?

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen MijnCiro.nl, kunt u een e-mail sturen naar privacy@ciro-horn.nl. Daarnaast zijn suggesties en ideeën altijd van harte welkom. U kunt deze doorgeven door een e-mail te sturen naar info@ciro-horn.nl.